Forum

Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: ang ating pang araw araw na pagkain

ang ating pang araw araw na pagkain 6 years 10 months ago #407227

 • jay73ph
 • jay73ph's Avatar
 • OFFLINE
 • Gold Boarder
 • Posts: 1930
 • Thank you received: 332
Itabi ang bawat pabigat

Ang hukbo ng bantog na emperador na si Alexander the Great ay lumusob sa Persia (Iran ngayon). May saglit na muntik na silang matalo. Sobra kasi ang pandarambong na ginawa ng kanyang mga sundalo sa natalong bayan dahil sa bigat ng dala-dalahan at hindi na sila epektibo.

Iniutos ni Alexander na samsamin ang nadambong at itambak sa isang lugar at sunugin.. Nagreklamo ang mga sundalo ngunit di nagtagal at nakita nila ang kagalingan ng ginawa ng kumander nila. May nagsulat, "Para silang binigyan ng pakpak. Muling gumaan ang kanilang mga katawan at sila'y nagtagumpay. "

Bilang kawal ni Jesus, dapat nating iwaksi ang anumang sagabal sa pakikipaghamok sa ating espiritwal na kaaway. Upang magtagumpay tayo, ang isusuot lang natin ay ang "baluti ng Diyos" (Efeso 6:11-17).

Itinulad din ng Bibliya ang Kristiyano sa mananakbo. Para manalo sa takbuhan, dapat "itabi ang bawat pabigat" (Hebreo 12:1). Ang pabigat na ito ay maaring labis na pagnanasa ng mga materyal na bagay, pag-ibig sa salapi, walang taros na pagkahilig sa kasiyahan, bihag ng pita ng laman, o pagpapaalipin sa batas.

Tunay na kung nais nating lumaban sa mabuting labanan ng pananampalataya, matiyagang tiisin ang espiritwal na takbuhan, ang dapat tandaan: "Itabi ang bawat pabigat."

Kung nabibigatan ka sa buhay Kristiyano mo, maaring may mga pabigat na pumipigil sa iyo.

"Itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibihag sa atin." Hebreo 12:1
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Ulop Support, christianhwnd

Re: ang ating pang araw araw na pagkain 6 years 10 months ago #407906

 • jay73ph
 • jay73ph's Avatar
 • OFFLINE
 • Gold Boarder
 • Posts: 1930
 • Thank you received: 332
Agosto 2

"Puriin mo ang Panginon, O kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat Niyang mga biyaya." Awit 103:2

Nang ang isang ministro ay nagsasalita sa harap ng ilang kalalakihan, ipinakita niya sa kanila ang isang papel at minarkahan ng isang itim na tuldok sa sentro nito. Itinanong kung ano ang kanilang nakikita.

May isang sumagot, "Isang maitim na tuldok sa gitna." "Tama" sabi ng ministro. "Ano pa?" Walang makasagot. Patuloy ng ministro, "Nagtataka ako, walang nakakita sa inyo ng pinakaimportanteng bagay sa lahat -ang papel!"

Kadalasan, madaling agawin ang buong atensyon natin ng mga mas maliliit na bagay tulad ng kabiguan, at nalilimutan ang hindi mabilang na mga pagpapala ng Diyos. Ngunit gaya ng tinuldukang papel, ang mabubuting bagay ay higit na importante kaysa mga hirap na nagnanakaw ng ating buong atensyon.

Naalala ko ang isang maikling tula na may praktikal na payo, "Sa paglalakbay sa landas ng buhay, para ang layon mo'y makamtan: Nawa'y isentro ang tingin sa DOUGHNUT, at huwag ituon ang tingin sa butas!"

Oo nga, sa halip na mabalisa sa mga pagsubok sa buhay, ituon ang atensyon sa mga pagpapalang natatanggap.

Makisama sa salmista sa pagsasabing, "Purihin ang Panginoon na nagpapasan araw-araw ng aming pasan" ( Awit 68:19).

Purihin nating lahat ang Panginoon para hindi malihis sa mga tuldok butas ng DOUGHNUT.

Gugulin ang panahon sa pagbibilang ng biyaya at hindi sa pagrereklamo !
The topic has been locked.

Re: ang ating pang araw araw na pagkain 6 years 10 months ago #409097

 • jay73ph
 • jay73ph's Avatar
 • OFFLINE
 • Gold Boarder
 • Posts: 1930
 • Thank you received: 332
Agosto 3

"Mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok." Santiago 1:12

Lahat ng tao ay nakakaranas ng tukso't pagsubok, at nawawalan na tayo ng matuwid na pananaw sa mga ito. Maaring isa lang simpleng tsismis na hindi na dapat ulitin, ngunit ang tuksong itsismis uli ito ay nagpapalabo sa pagtinigin natin sa pag-ibig at katarungan.

Ganyang problema ang hinarap nina Adan at Eba. Binigyan ng higit na pansin ang isang punongkahoy sa Eden, kaya hindi napansin ang buong kagubatan.

Tignan kung ano ang kinahinatnan nila. Nalikha ang Hardin para sa kanila. Dito, wala silang alam na masama, walang pagsubok, sakit at kamatayan. Masaya sila sa pakikisama sa Manlilikha mismo. Ngunit nawala lahat ito dahil gusto nilang matikman ang bunga ng pinagbabawal na punongkahoy.

Namana nating lahat ang epekto ng kanilang pagsuway sa Diyos. Gaano kadalas na makalimutan natin ang buong "gubat" ng kabutihan ng Diyos - dahil lang sa isang pagsubok na punongkahoy? Napakalakas ng tukso, lubhang kaakit-akit ang ideya, at nananaig ang baluktot nating pangangatwiran.

Pag-isipan ang lahat ng iniwan ni Adan at Eba sa Hardin. Punuin ang isip ninyo ng mga katotohanan ng Salita ng Diyos sa umasa sa Banal na Espirito na gabayan at palakasin ka bawat saglit, mararanasan mo ang walang hanggang kagalakan mula sa pagpapala ng Diyos, sa halip na pansamantalang kasayahan.

Ang sagot mo sa tukso ay patitibayin ka o pababagsakin ka.
The topic has been locked.

Re: ang ating pang araw araw na pagkain 6 years 10 months ago #410051

 • jay73ph
 • jay73ph's Avatar
 • OFFLINE
 • Gold Boarder
 • Posts: 1930
 • Thank you received: 332
Agosto 4

ANO SINASAMPALATAYANAN MO?

Nagpakadalubhasa si Francis Collins sa physical chemistry sa Yale University at pagkatapos ay nag-aral ng medisina. Sa pagsasanay sa isang ospital sa North Carolina, may malapit nang mamatay na babae na madalas siyang kausapin tungkol sa pananampalataya niya kay Cristo. ‘Di naniniwala si Collins na may Dios, ngunit ‘di niya mabalewala ang kapayapaan sa babae. Isang araw, tinanong siya, “Ano ang sinasampalatayanan mo?” Sa ‘di inaasahang tanong namula si Collins at pautal na sumagot, “Sa totoo lang ‘di ako sigurado.” Ilang araw pa ang lumipas namatay ang babae.

Sa kagustuhang malaman at dahil ‘di mapakali natanto ng batang doktor na tinanggihan niya ang Dios nang hindi sapat ang ebidensya. Nagsimula siyang magbasa ng Biblia at ng mga aklat ni C.S. Lewis. Paglipas ng isang taon napaluhod siya at ibinigay ang buhay kay Jesu-Cristo. Ano ang nagbunsod ng positibong reaksyon na ito na pagtanggap kay Jesu-Cristo? Isang matapat na tanong mula sa isang matandang babae ang pisikal na puso ay bumibigay na, ngunit ang pag-aalaala sa kapwa ay malakas pa.

Sa propesiya tungkol sa Mesyas ang Isaias 50:4 ay nagsasabi, “Binigyan ako ng Panginoong Dios ng dila ng mga naturuan, upang aking malaman kung paanong aalalayan ng mga salita ang nanlulupaypay.”

Nawa’y handa tayong magmalasakit at magbigay ng napapanahong pagtuturo tungo sa Tagapagligtas na nag-aalok ng buhay at kapayapaan sa lahat. – David McCasland

Panginoon, gawing maliwanag na ilaw
Sa lahat ng sasabihin at gagawin,
Nawa’y pag-ibig Mo’y makita sa akin
At may kaluluwang sa Iyo’y palapitin. – Sper

ANG TAONG SUNOD NA MAKIKILALA MO AY MAAARING
KAILANGANG MAKILALA SI JESUS.
The topic has been locked.

Re: ang ating pang araw araw na pagkain 6 years 10 months ago #411191

 • jay73ph
 • jay73ph's Avatar
 • OFFLINE
 • Gold Boarder
 • Posts: 1930
 • Thank you received: 332
Agosto 5


"Ingatan mo ang magaling na dunong at mabuting pagpapasya.. . kung magkagayo'y tiwasay kang lalakad sa iyong daan." KAWIKAAN 3:21,23

May taong ang kalooban ay puno ng moles. Ang moles ay mga maliliit na hayop na naghuhukay sa lupa at doon tumitira. Naiinis siya dahil lahat ginawa na niya, pero walang nangyari. Di nagtagal, sabi ng isang kaibigan niya, "Mali kasi ang paraan mo, lumalabas ang mga moles dahil sa mga uod sa halaman mo na kanilang pagkain. Kaya hindi moles ang tunay na may kasalanan--kundi ang uod na pagkain nila. Alisin mo ang mga uod at mag-aalisan ang mga moles na iyan."

Ang Kawikaan 3 ay pwedeng itulad sa sitwasyong ito. Sa halip na moles, ang problema ay ang takot na nagnanakaw ng ating lakas sa araw at pagtulog sa gabi.

Nakikita sa kabanatang ito na maaalis natin ang ating mga takot kung aalisin lang ang mga uod na umaakit sa kanila. Ito'y ang ating sariling pagsisikap at hindi paggalang sa Panginoon. Alisin natin ang masama at hangal nating paraan at humingi ng tulong at pang-unawa sa Diyos. Sa ganyan lang mapawawalan ang pagkagapos mo sa takot.

Ang mahalaga ay alamin ang ugat ng problema at kumilos. Pag natatakot, hilingin sa Panginon na bigyan ka ng tamang desisyon batay sa relasyon kay Jesus. Iyan ang paraan ng pagaalis ng mga "uod".


Ituon ang mata sa Diyos at di magtatagal, wala ka nang makikitang katatakutan.
The topic has been locked.

Re: ang ating pang araw araw na pagkain 6 years 10 months ago #411772

 • net21
 • net21's Avatar
 • OFFLINE
 • Fresh Boarder
 • Posts: 20
The topic has been locked.

Re: ang ating pang araw araw na pagkain 6 years 10 months ago #412318

 • jay73ph
 • jay73ph's Avatar
 • OFFLINE
 • Gold Boarder
 • Posts: 1930
 • Thank you received: 332
Agosto 6

ISANG MABUTING PAG-UNAT

Ang Physical Therapy ay pangangailangang masakit pagkatapos ng operasyon sa tuhod. Bahagi ng aking therapy ay pag-uunat ng tuhod ko at pagbabalik sa baluktot na posisyon at habang mahigpit na hawak sa ganoong posisyon. “Mabuting pag-unat, ano?” pagpapalakas loob sa akin ng therapist kong si Mason. Napangiwi ako na sumagot, “Hindi gaanong mabuti.”

Ngunit nang kinalaunan, natutuhan kong mahalagang unatin ang mga masel at kasukasuhan – kahit masakit – para maibalik ang kakayahang kumilos-kilos.

Hindi ito ang unang sitwasyon na “naunat” ako mula sa maginhawa kong kalagayan. Minsan, inuudyukan ako ng Dios na ibahagi ang aking pananampalataya sa ‘di gaanong kilala, o magkaloob ng higit sa dating kinaugaliang halaga, o harapin ang isang tao tungkol sa isang sitwasyon.

Naglalarawan ang buhay ni Abraham ng importansya ng pananampalataya pag inutusan tayo ng Dios na umalis sa ating maginhawang kalagayan. “Sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay sumunod upang pumunta sa isang lugar … na hindi nalalaman ang kanyang pupuntahan.” (Hebreo 11:8).

Pag iniunat natin ang ating espiritwal na masel, mahirap at masakit ngunit tiniyak sa atin ng Dios, “Ang Aking biyaya ay sapat sa iyo sapagkat ang Aking kapangyarihan ay magiging sakdal sa kahinaan” (2 Corinto 12:9). Ang ating kasapatan ng lakas na magawa ang dapat gawin ay matatagpuan sa Kanya. (3:5).

Pag lakas loob na hahayo sa pananampalataya at susundin ang Dios, magugulat ka sa kung paanong ang isang “mabuting pag-uunat” ay magpapalakas ng iyong espiritwal na buhay! - Cindy Hess Kasper

Unating higit pa ang pananampalataya,
Kahit anong itaya
Humingi lang sa Dios ng kalakasan
At bibigyan ka ng kailangang biyaya. – D. De Haan

ANG PANANAMPALATAYA NATIN AY MAIUUNAT
PAG PAPALITAN ANG ATING KAHINAAN NG
KALAKASAN NG DIOS.
The topic has been locked.

Re: ang ating pang araw araw na pagkain 6 years 10 months ago #413728

 • jay73ph
 • jay73ph's Avatar
 • OFFLINE
 • Gold Boarder
 • Posts: 1930
 • Thank you received: 332
Agosto 7

MADAME CURIE

Si Madame Curie ay napunta sa mataas na posisyon sa kasaysayan bilang una sa karunungan tungkol sa “radioactivity.” Noong 1903, siya ang unang babaing nagantimpalaan ng Nobel Prize, isang mataas na karangalan sa pisika. At noong 1911, natanggap niya ang ikalawang Nobel Prize at ito ay sa chemistry naman.

Ang kahanga-hangang kontribusyon ito (sa siyensya) ay ‘di napagtagumpayan nang walang malaking sakripisyo. Namatay si Madame Curie sa leukemia dahil sa mahabang pagkalantad niya sa mga material na radioactive. Kahit ngayon ang mga iskolar na bumabasa sa mga talaan at sulatin ni Madame Curie ay dapat magsuot ng damit pamproteksyon dahil radioactive pa hanggang ngayon ang mga ito.

Walang tao ngayon ang lalapit sa mga bagay na radioactive na ‘di nagsusuot ng damit pamproteksyon. Ngunit marami ang nagbabale-wala sa pagsuong sa panganib ng kasalanan. Nagbabala ang Awit 1 laban sa mga makasalanang saloobin, pagsasalita at pag-uugali (tt.1, 4-6).

Ang pagsunod sa utos ng Dios ay espiritwal na proteksyon laban sa kasalanan at mapahamak na bunga nito. Sabi pa rin ng salmista, “Iniingatan ko sa aking puso ang salita Mo upang huwag akong magkasala laban sa Iyo” (Awit 119:11).

Hindi alam ni Madame Curie ang panganib ng paglapit sa radioacitivity. Ngunit sapat ang babala ng Dios sa atin tungkol sa panganib ng kasalanan. Ipamuhay natin araw-araw ang nababasa sa Aklat ng Buhay. – Dennis Fisher

Ang Iyong Salita’y ilawan ko,
Liwanag sa daraanan,
Lunas sa kasalanan,
Patungong langit ay gabay. – Sellers

SINASABI NG BIBLIA KUNG ANONG MALI BAGO MO PA
MAGAWA ITO. – D.L. MOODY
The topic has been locked.

Re: ang ating pang araw araw na pagkain 6 years 10 months ago #413732

 • BlasterQ
 • BlasterQ's Avatar
 • OFFLINE
 • Platinum Boarder
 • Posts: 6695
 • Thank you received: 159
minsan adobo, pero most of the time turbo chicken.

isang chicken thigh lang, binabad ko overnight sa calamansi, asin, pepper, banana catsup, and hot sauce, and then pepper.

sa umaga niluto ko gamit ng turbo broiler.

lagay sa lunchbox kasama isang maliit na cup ng kanin.
The topic has been locked.

Re: ang ating pang araw araw na pagkain 6 years 10 months ago #413734

 • bjorn_shane
 • bjorn_shane's Avatar
 • OFFLINE
 • Gold Boarder
 • Posts: 1931
 • Thank you received: 24
sir blast, i just found out na kahit gaano kasarap ang native na manok sa tinola o sinabawan, di sya masarap pag prito, lechon o turbo broiled, o nasa brand ng broiler yun sir?
The topic has been locked.

Join Our Facebook Group for Freebies, Tips and Deals.

"PROFITABLE INTERNET 
CAFE BUSINESS

Oscar's Place :)

 • No posts to display.

INKWAREHOUSE - Retailer and Wholesale Supplier of Printer & Ink Products. Click here to visit.